Izvješće

S T A T U T

Statut Udruge

Temeljem članka 13. i 18. Zakona o udrugama (NN 74/14), na sjednici redovne Izborne Skupštine inovativne internet udruge vinara "e-vinarstvo" održanoj dana 06.02.2015. godine usvojena je Odluka br.4 kojom su donijete dopune i izmjene Statuta, te dopunjen i izmijenjen cijeli Statut sada glasi;  

STATUT  I  OPĆE ODREDBE  Članak 1. Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Inovativna internet Udruga Vinara (u daljnjem tekstu Udruga), zastupanje, ciljevi i djelatnost, javnosti rada Udruge, članstvo i članarina, prava, obaveze i stegovna odgovornost i ustroj Udruge, tijela Udruge, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata , imovina i raspodjela mogude dobiti, način stjecanja imovine, prestanak djelovanja Udruge i postupak s imovinom u slučaju prestanka djelovanja Udruge i druga  pitanja značajna za rad Udruge.  Članak 2. Udruga je nevladina i neprofitna organizacija. Članak 3. Puni naziv udruge je :  Inovativna internet udruga vinara "e-vinarstvo "  Skradeni naziv je  “e-vinarstvo “(u daljnjem tekstu Udruga).  Sjedište Udruge je u Novoselcu, Česmanska 7. Članak 4.  Udruga je dobrovoljna  i nestranačka udruga građana koja djeluje na području cijele  Republike  Hrvatske, ima svojstvo pravne osobe, a kao udruga je registrirana pri nadležnom tijelu Državne Uprave. Članak 5. Udrugu zastupaju predsjednik i tajnik.  Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge. Članak 6. Udruga ima pečat pravokutnog oblika dužine 47 mm i visine 18 mm, na kojem se nalazi puni naziv i  sjedište Udruge. Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik ili drugi članovi  koje on ovlasti. Članak 7. Udruga može surađivati i učlanjivati se u slične asocijacije, udruge u zemlji i inozemstvu. Članak 8.  Rad Udruge je javan. Javnost rada osigurava se obavještavanjem članova Udruge, putem interneta, društvenih mreža, sms-a,  web stranice Udruge, putem javnog priopdavanja, dostavom pisanih materijala ili usmeno.  Predstavnici sredstava javnog priopdavanja mogu prisustvovati godišnjoj Skupštini Udruge i  izvještavati javnost o radu .   Udruga može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Udruga po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (podsjetnike, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti. Udruga de podnositi i dostaviti izvještaje jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno drugom nadležnom tijelu javne vlasti o potrošnji proračunskih sredstava, te godišnji program rada i financijski plan. Godišnji financijski izvještaji neprofitne organizacije javno se objavljuju putem Registra neprofitnih organizacija.                                                 1. II   CILJEVI  I  DIJELATNOSTI  Članak 9. Osnovni cilj Udruge  je pridonijeti podizanju kvalitete vina kod svih obitelji vinara, kako članova  Udruga vinara tako i ostalih građana . Udruga de obavljati slijedede djelatnosti: 1.-Okupljanje vinara, vinogradara i podrumara, te unaprjeđenje proizvodnje i kvalitete  svih   njihovih proizvoda, te njihova promidžba na svim javnim događanjima.  2.-Organizira i provodi konferencije, tribine, okrugle stolove, seminare, radionice te sudjeluje na  sajmovima udruga i sl.  3.-Pokrede inicijative za donošenje ili izmjenu i dopunu zakona, drugih propisa, nacionalnih strategija i drugih dokumenata u cilju unaprjeđenja razvoja civilnog društva.  Prikuplja i stvara zajedničke baze podataka svih Udruga vinara u Hrvatskoj . Sustavno informira udruge . Pokrede i provodi istraživanja i razvojne projekte.  Potiče razvoj i osnaživanje kapaciteta udruga.  Obavlja izdavačku djelatnost vezanu uz djelatnost udruge, te pruža podršku izdavačkoj djelatnosti udruga vinara. Surađuje sa srodnim domadim i međunarodnim organizacijama.  Potiče društveno odgovorno poslovanje.  Pokrede timove za razvoj suradnje na EU projektima. Razvija mehanizme solidarnosti između svih udruga, zajednica i udruženja .  Članak 10.  Razvija suradnju s Vladom RH, ministarstvima, javnim ustanovama te jedinicama lokalne, mjesne, regionalne samouprave i gospodarskim sektorom.  Ostvarivati  dobru suradnju sa Županijom, Opdinama i Turističkim  zajednicama .   Učestvovati  i osmišljavati  održavanje lokalnih promotivnih manifestacija. Udruga svojom djelatnošdu, samostalno i s drugim čimbenicima, Udrugama, Vatrogasnom zajednicom,  zajedničkim snagama nastojati poticati razvoj turizama, te iskoristiti i unaprijediti postojedi tržišni potencijal.    Pomodi uvođenje smeđe turističko-kulturne signalizacije na području opdina i razvitak Vinske ceste i Vinskih putova surađujudi sa svim opdinama.  Jedan od važnijih zadataka u programu rada je afirmacija rada Udruge i svih njenih članova kako bi diljem Hrvatske promovirali Udrugu.  Članak 11. Promicanje i uvođenje novih inovacija,  te tehnologija u proizvodnji grožđa i vina, čuvanja, pakiranja i plasmana istih.  Materijalna, financijska  i organizacijska pomod u promociji inovativnih proizvoda svih članova .     Rad na unapređenju i razvoju vinogradarstva, biti nosioci  organiziranja savjetovanja, organizacije stručnih ekskurzija sukladno posebnim propisima, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova o problemima vinogradarstva i vinarstva ..  Strukovno povezivanje, poticanje stručnog i profesionalnog usavršavanja članova , te školovanja za  zvanje enolog  i sommelijer. Potpora mladim u školovanju na studijima agronomije smjera vinarstva.   Djelatnost udruge je među ostalim poticanje edukacije i  prekvalifikacije nezaposlenih.                    Članak 12. Pronalaženje i uređenje prostora za rad . Otvaranje analitičkog laboratorija, vinoteke s info centrom. Pomod za  postavljanje  meteoroloških  stanica po lokacijama vinograda.     Ostvariti nabavu zajedničkog mobilnog alata, opreme i vozila,  preše, punilica, pumpi.                    2. Aktivan utjecaj na donošenje zakonskih propisa koji reguliraju odnose u vinogradarstvu i vinarstvu. Objedinjavanjem godišnjih potreba repromaterijala i opreme, te zajednička nabava što kvalitetnijeg materijala za vinogradarstvo i podrumarstvo uz što povoljnije uvjete.     Pomaganje i davanje stručnih savjeta članovima i ostalim građanima u poslovima podizanja vinograda, podruma i vodnjaka uz pomod savjetodavnih službi.     Upoznavanje članova sa zakonskim propisima.   Propagiranje stručne literature iz područja vinogradarstva.    Unapređenje zajedničke promidžbe vina i drugih  proizvoda članova Udruge na domadem tržištu.   Ustrojavanje vinske arhive članova .  Organizacija zajedničkih posjeta sajmovima, nastupa i takmičenja na izložbama vina i opreme.    Prikupljanje i prosljeđivanje stručnih informacija članovima.      Članak 13.  U svrhu ostvarivanja ciljeva , Udruga de obavljati i druge gospodarske djelatnosti u skladu sa  zakonom. Udruga može radi ostvarivanja ciljeva i zadada utvrđenih ovim Statutom, u skladu sa Zakonom, osnovati trgovačko društvo za obavljanje gospodarske djelatnosti o čemu odlučuje Skupština.  

III ČLANOVI UDRUGE, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA  Članak 14. Članom Udruge može postati građanin koji se bavi vinogradarstvom i vinarstvom ili pokazuje interes za rad na ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruge.  Članstvo u Udruzi može biti redovno, potporno i počasno.  Redovni članovi mogu biti državljani Republike Hrvatske koji dobiju pristupnicu od Upravnog odbora i  potpisom prihvate statut i opde ciljeve i akte Udruge.    Počasnim članom mogu postati državljani Republike Hrvatske i stranci koji su svojim djelovanjem  doprinijeli razvoju Udruge.  Potporni član može biti svaki građanin koji poštuje rad, red i djelovanje članova udruge, a bez obzira na punopravno učlanjenje u udrugu. Svaki član Udruge plada članarinu iznosa koji izglasa Upravni odbor. Potporni i počasni  članovi ne pladaju članarinu, ali mogu svojevoljno biti donatori u novcu, robi ili uslugama. Potpornim članom Udruge mogu postati i pravne osobe (obrti, poduzeda, institucije ...)  putem ovlaštenog predstavnika i ne mogu sudjelovati u donošenju odluka o radu udruge. Članovi udruge mogu biti i maloljetne osobe i punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova, uz ovjerenu pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.  Članak 15.  Odluku o prijemu u redovno i punopravno članstvo donosi Upravni odbor  te izdaje pristupnicu .  Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Upravni Odbor.  Odluku o prijemu u potporno članstvo donosi Upravni Odbor. Počasni i Potporni članovi nemaju pravo glasa u odlučivanju o radu udruge.  Članak 16. U udruzi se vodi registar članova. O obliku i sadržaju registra i načinu njegova vođenja odlučuje  Upravni odbor Udruge. Popis članova obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, te datumu prestanka članstva u udruzi.                                                 3. Članak 17. Prava i obveze članova su: da biraju i budu birani u tijela Udruge (samo redovni članovi), da budu obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju, da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti, da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela, da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih opdih akata Udruge, da redovito pladaju članarinu (samo redovni članovi), da podižu i čuvaju ugled Udruge. Da budu materijalno, financijski ili neki drugi način potpomognuti od strane udruge u svojem autorskom stvaralaštvu, ako je to u cilju promocije udruge.  Članak 18. Članstvo u Udruzi prestaje prestankom djelovanja Udruge, pismenom izjavom o istupanju iz članstva, isključenjem iz članstva, ne pladanjem redovne članarine  ili odlukom.  Članak 19. Član Udruge može biti isključen iz članstva:  radi ne primjerenog ponašanja i narušavanja ugleda udruge,  prekrši odredbe Statuta, ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu.   Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Udruge. Isključeni član ima pravo žalbe  u roku od 15 dana  . Odluka Skupštine o isključenju je  konačna.  IV TIJELA UDRUGE   Članak 20. Tijela Udruge su: Skupština UPRAVNI odbor Predsjednik  Tajnik Blagajnik LIKVIDATOR    Članak 21. Skupština Najviše tijelo Udruge, a čine je svi redovni punopravni članovi Udruge, Redovna skupština Udruge održava se najmanje dva puta godišnje, dok se Izborna skupština održava nakon četiri godine od Izborne skupštine. Odluke o promjeni Statuta  Skupština donosi 2/3 vedinom nazočnih članova Skupštine. Skupštinu saziva predsjednik Udruge dostavljanjem pismenih poziva, objavom na web stranicama, usmeno ili na bilo koji drugi način članovima. Ukoliko predsjednik Udruge ne sazove Skupštinu, Skupštinu de sazvati  Upravni odbor. Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja  te prijedlog dnevnog reda.                                                      4.  Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom vedinom glasova nazočnih. Glasovanje je javno, osim ukoliko Skupština odluči da se glasuje tajno. Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna najmanje polovina članova Udruge. Ukoliko Skupštini ne pristupi polovina članova u određeno vrijeme, Skupština de se održati pola sata kasnije s istim dnevnim redom, a donositi de pravovaljane odluke ukoliko je nazočno najmanje 3 članova s pravom glasa. Predsjednik Udruge može sazvati Izvanrednu skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne tredine ukupnog broja članova Udruge, s time da se odmah predloži dnevni red.  Na Izvanrednoj skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana. Skupština bira i razrješuje članove Upravnog odbora, predsjednik, tajnika i blagajnika, te osobu u svojstvu likvidatora. Odlučuje o prestanku rada Udruge. Skupština usvaja  financijski plan i  završni račun. Odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Udruge.   Članak 22. UPRAVNI  ODBOR ;  Čine najmanje 5 članova Udruge, a predsjednik je predsjednik Udruge. Upravni odbor vrši funkciju nadzora rada Udruge . Odlučuje o sudjelovanju Udruge u radu nacionalnih i inozemnih organizacija. Odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanje iz njih. Utvrđuje prijedlog statuta i njegovih izmjena i dopuna. Utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa. Podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu. Verificira periodične obračune, odluke, zapisnike i  izvještaje UDRUGE . Provodi programsku orijentaciju i odluke Skupštine, utvrđuje operativne programe rada u skladu s  programskom orijentacijom.   Donosi druge opde akte potrebne za djelovanje Udruge. Odlučuje o visini članarine i načinu pladanja (tjedno, mjesečno, kvartalno ili godišnje). Odlučuje o prijemu i isključenju  iz članstva. Odlučuje o službenoj adresi i promjeni adrese sjedišta Udruge. Brine se o informiranju članstva i javnosti. Odlučuje o korištenju imovine Udruge. Osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Udruge. Obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost. Sjednice odbora održavaju se po potrebi.  Sjednica se može održati ukoliko je nazočno najmanje 3 člana odbora, a pravovaljane odluke donose se vedinom glasova nazočnih članova odbora. Upravni odbor predlaže Predsjednika, Tajnika i  Blagajnika Udruge  iz svojih redova. Donosi ;krupnije poslovne odluke, odluke o  nabavkama, ugovorima, isplatama i dr. Svaki član  odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici. Predsjednik može pozvati na sjednice odbora osobe koje mogu pomodi u radu ili predstavnike  drugih pravnih osoba, ali pravo glasovanja imaju samo članovi Upravnog  odbora . Sjednica se može održati putem video-linka, telefona ili na neki drugi način elektronskim putem.                                                      5. Članak 23. Predsjednik  Predsjednik Udruge osigurava pravilan rad po Statutu, a bira ga Skupština na prijedlog Upravnog odbora na vrijeme od 4 (četiri) godine, s time da može biti biran više puta za redom. Predsjednik Udruge zastupa Udrugu i  predsjeda sjednicama Skupštine. Predsjednika zamjenjuje tajnik. Predsjednik i tajnik ovlašteni su za potpisivanje u materijalnom i financijskom poslovanju Udruge.  Predsjednik može ovlastiti i tredeg ovlaštenog potpisnika posebnom Odlukom. Upravni odbor  predsjedniku može odobriti primjerenu naknadu za angažman . Predsjednik Udruge je ujedno i predsjednik Upravnog odbora. Saziva sjednice; Skupštine Udruge, Upravnog odbora  i predlaže dnevni red. Provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Udruge između dvije sjednice Skupštine. Može preuzeti  rad i vođenje Priručne blagajne samostalno ili uz blagajnika uz kontrolu Upravnog odbora kojem podnosi izvještaje.  Članak 24. Tajnik Tajnik se bira iz članova Upravnog odbora. Priprema nacrte prijedloga opdih akata koje donosi Skupština i Upravni odbor. Stara se o urednom vođenju registra članova, financijskog knjigovodstva ukoliko nije određen blagajnik. Vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora. Vodi i čuva arhivu Udruge. Obavlja stručne i druge poslove u skladu s opdim aktima Udruge. Upravni odbor  tajniku može odobriti primjerenu naknadu za angažman . Tajnik zamjenjuje Predsjednika.   V  FINANCIJSKI I IMOVINSKI ODNOSI  Članak 25. Imovinu Udruge čine prihodi koje Udruga ostvaruje od: članarine ,donacije građana ili poduzeda i ustanova , dotacije , namjenskih sredstava iz proračuna jedinica lokalne samouprave, te iz drugih pravno dopuštenih izvora.  Sredstava dobivenih od  organizacija koja podupiru rad i djelovanje Udruge. Sredstva ostvarena organiziranjem seminara i predavanja, te od izdavačke djelatnosti sukladno zakonu. Ostali prihodi sukladno Zakonu. Udruga može osnovati gospodarske subjekte radi priskrbljivanja financijskih sredstava, a  ostvarena dobit uložit de se u organizaciju aktivnosti usmjerenih na ostvarenje ciljeva Udruge. Novčana sredstva čuvaju i o njima vode propisanu evidenciju: predsjednik, tajnik ili   blagajnik Udruge.  Odlukom Upravnog odbora, propisano knjigovodstvo Udruge se može dati u vođenje ovlaštenim registriranim knjigovodstvima uz odgovarajudu naknadu. Članovi udruge ne odgovaraju za obveze udruge. Udruga može stjecati pokretne i nepokretne stvari. Skupština udruge donosi odluku o stjecanju nekretnina, kao i odluku o prodaji ili prijenosu nekretnina na drugu osobu. Na početku poslovanja popisuje se imovina i obveze te navode njihove pojedinačne vrijednosti u količinama i u novčanom iznosu. Na kraju svake poslovne godine se popisuje stanje imovine, a knjiži po propisu.   6. Članak 26. Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija. Predsjednik Udruge ima naredbodavno pravo raspolaganja s imovinom Udruge. Valjanost dokumenata u platnom prometu se potvrđuje potpisom predsjednika ili osobe koju on ovlasti naknadnom Odlukom Upravnog odbora.  Članak 27,  Za opravdane troškove u vezi obavljanja svih djelatnosti Udruge, članovi imaju pravo na novčanu naknadu, a za posebne zasluge i za novčanu nagradu . Za naročite uspjehe i zalaganje u radu članovi Udruge mogu biti: pismeno pohvaljeni, nagrađeni prigodnim darovima. Odluku o naknadama, pohvalama, nagradama i diplomama donosi Upravni odbor. Udruga svojim članovima, kao i drugim organizacijama te pravnim i drugim fizičkim osobama može dodjeljivati novčane nagrade, materijalne poklone i priznanja. Obavljanje pojedinih stručno-administrativnih, pomodnih ili drugih poslova koji su privremeni ili povremeni ili koji se ne mogu ili nije ekonomično obavljati u okviru udruge, Upravni odbor može povjeriti stručnoj službi druge organizacije ili njihovo obavljanje može osigurati ugovorom. Stručne i administrativne poslove za potrebe udruge mogu obavljaju djelatnici zaposleni u stručnoj službi udruge, a o čemu donosi odluku Upravni odbor.  

VI   PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE ODREDBE  Članak 28. Razlozi za prestanak djelovanja udruge jesu: 1.    Odluka skupštine o prestanku rada udruge, 2.    Pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem, 3.    Protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice udruge, ako ona nije održana, 4.    Pravomodna odluka suda o ukidanju udruge, 5.    Pokretanje stečajnog postupka, 6.    Na zahtjev člana, ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo udruge u roku od godine dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijemu novih članova.  Članak 29. (1)       U slučajevima iz članka 28. točaka 1., 3., 4., i 6. ovog Statuta provodi se postupak likvidacije udruge. (2)       Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje i opoziva Upravni odbor udruge i koja je kao likvidator upisana u registar udruga. (3)       Likvidator može i ne mora biti član udruge. (4)       Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka i brisanja udruge iz registra. (5)       Mandat likvidatora traje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga, odnosno do njegova opoziva od strane Skupštine udruge. (6)       Nad udrugom se može provesti i skradeni postupak prestanka udruge u kom slučaju se ne provodi likvidacija, sve sukladno odredbama članka 51. Zakona o udrugama.     7. Članak 30.   Brisanjem iz registra udruga, udruga prestaje postojati. Prestankom postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu. Udruga nema pravo dijeliti imovinu svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.   Članak 31. 1. Ukoliko između članova Udruge dođe do spora koji je vezan uz djelovanje udruge, članovi de taj spor nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju mogu rješavanje spora povjeriti ad hoc imenovanom vijedu za mirenje ili vanjskom miritelju, pod uvjetom da se radi o pravima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati. Odlučivanje iz stavka 1. ovog članka provodi se u u prvom stupnju u povremenim radnim tijelima koja osniva Upravni odbor. U drugom stupnju nadležna je Skupština udruge.  Članak 32. Statut kao i ostale akte, koje donosi Skupština, donose se natpolovičnom vedinom glasova nazočnih članova odnosno predstavnika udruge. Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se na način i po postupku predviđenim za njegovo donošenje. Tumačenje odredbi ovog Statuta u nadležnosti je Skupštine.  Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se od dana usvajanja na Skupštini udruge.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut donesen na sjednici Skupštine udruge  od 21. siječnja 2011. godine.               

Predsjednik Udruge Jovica Nikšić, 2015.

Novi predsjednik udruge je Ivica Tuškan od 29.03.2019.

 

 

Ime:

Komentar:

https://www.facebook.com/winerijeka/ Međunarodni eno-gastro festival WineRi Točan datum se čeka...
http://zadarwinefestival.com/ Sa zadovoljstvom vas pozivamo na Zadar Wine Festival koji će se održati u petak 23. i subotu 24. travnja 2021. u zada...
https://grandtasting-vinart.com/ Program za 2021.: Radionice će se održavati tokom dva vikenda uoči sajma. Promenadno kušanje vina odabranih ...
https://www.facebook.com/vinartcroatia/photos/gm.521608675473206/2879464852297507
07.05.
27. Vinistra
http://www.vinistra.com/Novosti-Detaljno.aspx?nid=23&n=Najavljena-27--Vinistra-i-12--Svijet-Malvazija Datum je određen, 7. do 9. svibnja, pripreme s...
Rujan 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
LijevoListopad 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LijevoStudeni 2020Desno
PUSČPSN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
LijevoProsinac 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LijevoSiječanj 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LijevoVeljača 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
LijevoOžujak 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LijevoTravanj 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
LijevoSvibanj 2021Desno
PUSČPSN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LijevoLipanj 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
LijevoSrpanj 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LijevoKolovoz 2021Desno
PUSČPSN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
LijevoRujan 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
LijevoListopad 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LijevoStudeni 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
LijevoProsinac 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LijevoSiječanj 2022Desno
PUSČPSN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LijevoVeljača 2022Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
LijevoOžujak 2022Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LijevoTravanj 2022Desno
PUSČPSN
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
LijevoSvibanj 2022Desno
PUSČPSN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
LijevoLipanj 2022Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
LijevoSrpanj 2022Desno
PUSČPSN
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LijevoKolovoz 2022Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LijevoRujan 2022
PUSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
LijevoListopad 2022
PUSČPSN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Partner Partner Partner